Algemene voorwaarden Altena Bike bv

 1. Definities

Altena bike bv: Altena bike bv gevestigd te Heesch onder KVK nummer 84170433

1.1.       Klant: degene met wie Altena bike bv de overeenkomst is aangegaan.

1.2.       Partijen: Altena bike bv en klant samen.

1.3.       Consument: een klant die tevens een individu is en die als prive persoon handelt.

1.4.       Zakelijke aankoop: een aankoop die wordt gedaan door een koper die handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf.

 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1.       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, leveringen en overeenkomsten van diensten of producten door of namens Altena bike bv.

2.2.       Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3.       Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 1. Aanbiedingen en offertes

3.1.       Aanbiedingen en offertes van Altena bike bv. zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2.       Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.

3.3.       Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.4.       Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 1. Aanvaarding

4.1.       Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding behoudt Altena bike bv zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

4.2.       Mondelingen aanvaarding van de klant verbindt Altena bike slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

 1. Prijzen

5.1.       Alle prijzen die Altena bike bv hanteert zijn in euroÂ’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoal administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

5.2.       Alle prijzen die Altena bike bv hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Altena bike bv te allen tijde wijzigen.

5.3.       Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan die Altena bike bv niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

5.4.       De klant heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 5.3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 1. Monsters en modellen

6.1.       Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

 1. Gevolgen niet tijdig betalen

7.1.       Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Altena bike bv gerechtigd de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

7.2.       Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Altena bike bv.

7.3.       De incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

7.4.       Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Altena bike bv zijn verplichtingen opschorten tot de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

7.5.       In geval van liquidatie, faillissement, beslag of een surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Altena bike bv, op de klant, onmiddellijk opeisbaar.

7.6.       Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Altena bike bv, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Altena bike bv te betalen.

 1. Recht van reclame

8.1.       Zodra de klant in verzuim is, is Altena bike bv gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van onbetaalde, aan de klant geleverde, producten.

8.2.       Altena bike bv roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

8.3.       Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Altena bike bv, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

8.4.       De kosten van het terughalen of –brengen v an de producten komen voor rekening van de klant.

 1. Opschortingsrecht

9.1.       Altena bike bv levert uitsluitend goederen en diensten aan zakelijke kopers. Bij het aangaan van de overeenkomst doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 1. Retentierecht

10.1.      Altena bike bv kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Altena bike bv heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

10.2.      Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Altena bike bv.

10.3.      Altena bike bv is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van het retentierecht door Altena bike bv.

 1. Verrekening

11.1.      De klant doet afstand van zijn recht om een schuld aan Altena bike bv te verrekenen met een vordering op Altena bike bv

 1. Eigendomsvoorbehoud

12.1.      Altena bike bv blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aan zien van Altena bike bv, op grond van wat voor met Altena bike bv gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

12.2.      Tot die tijd kan Altena bike bv zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

12.3.      Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

12.4.      Indien Altena bike bv een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Altena bike het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rent te vorderen.

 1. Levering

13.1.      Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

13.2.      Levering vindt plaats bij Altena bike bv, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

13.3.      Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

13.4.      Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Altena bike bv het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

13.5.      Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Altena bike bv kan tegenwerpen.

 1. Levertijd

14.1.      De door Altena bike bv opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

14.2.      De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Altena bike bv, door Altena bike bv, schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.

14.3.     Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden tenzij Altena bike bv niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 1. Feitelijke levering en transportkosten

15.1.      De transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen daarover iets anders hebben afgesproken.

15.2.      De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem producten tijdig kan plaatsvinden.

15.3.      Altena bike behoudt zich het recht voor om eventuele meerkosten, die ontstaan doordat de feitelijke levering niet kan plaatsvinden, door te berekenen aan de klant.

 1. Verpakking en verzending

16.1.      Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervoor door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Altena bike bv niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

16.2.      Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Altena bike bv, bij gebreke waarvan Altena bike bv niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 

 1. Bewaring

17.1.      Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

17.2.      Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

 1. Garantie

18.1.      De garantie met betrekking van producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.

18.2.      De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

18.3.      Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van een derde in ontvangst neemt.

 1. Vrijwaring

19.1.      De klant vrijwaart Altena bike bv tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Altena bike bv geleverde producten en of diensten.

 1. Klachten

20.1.      De klant dient een door Altena bike bv geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

20.2.      Beantwoord een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Altena bike bv daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 2 weken na constatering van de tekortkomingen, schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen.

20.3.      Consumenten dienen Altena bike bv uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen.

20.4.      De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen, zodat Altena bike bv in staat is hierop adequaat te reageren.

20.5.      De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

20.6.      Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Altena bike bv gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 1. Ingebrekestelling

21.1.      De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Altena bike bv.

21.2.      Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Altena bike bv ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 1. Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

22.1.      Als Altena bike bv een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Altena bike bv verschuldigd zijn.

 1. Aansprakelijkheid Altena bike bv

23.1.      Altena bike bv is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Altena bike bv.

23.2.      Indien Altena bike bv aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

23.3.      Altena bike bv is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

23.4.      Indien Altena bike bv aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

23.5.      Alle afbeeldingen, fotoÂ’s, kleuren tekeningen, omschrijvingen op de website, in een catalogus of een andere reclame uiting zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 1. Vervaltermijn

24.1.      Elk recht van de klant op schadevergoeding van Altena bike bv vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek

 1. Recht op ontbinding

25.1.      De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Altena bike bv toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkomingen, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

25.2.      Is de nakoming van de verplichtingen door Altena bike bv niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Altena bike bv in verzuim is.

25.3.      Altena bike bv heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Altena bike bv kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 1. Overmacht

26.1.      In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Altena bike bv in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Altena bike bv kan worden toegerekend in een van de wil van Altena bike bv onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Altena bike bv kan worden verlangd.

26.2.      Tot de in lid 26.1 genoemde overmachtssituaties worden ook - doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoes tand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen etc.) ; wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

26.3.      Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Altena bike bv 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen dan worden de verplichtingen opgeschort totdat Altena bike bv er weer aan kan voldoen.

26.4.      Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

26.5.      Altena bike bv is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

 1. Wijzigen van de overeenkomst

27.1.      Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 1. Wijziging algemene voorwaarden

28.1.      Altena bike bv is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

28.2.      Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

28.3.      Grote inhoudelijke wijzigingen zal Altena bike bv zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

28.4.      Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 1. Overgang van rechten

29.1.      Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Altena bike bv.

29.2.      Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 1. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

30.1.      Wanneer een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijke, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

30.2.      Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Altena bike bv bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

31.1.      Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

31.2.      De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Altena bike bv is gevestigd/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 01-08-2021